Kliknij klawisz TAB i wybierz opcję klikając ENTER. Jeżeli przejdziesz całe menu WCAG, to okno schowa się i pojawi się ponownie treść strony.

Deklaracja dostępności

Deklaracja zgodności www.pok-prudnik.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

 Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudnik zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

a. data publikacji: 09.12.2021r.

b. data ostatniej istotnej aktualizacji (nowa strona): 30.11.2021r.

Strona internetowa:

Została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Nasza strona internetowa  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

a.   zamieszczone na stronie publikacje w formie plików (PDF, PNG, JPG,  DOC.) mogą być niedostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przygotowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku,

b.   brak wyraźnej informacji o pobraniu plików lub otwarciu ich w nowej karcie.

Powody wyłączenia: 

Strona internetowa  Prudnickiego Ośrodka Kultury jest bogata w treści tekstowe oraz załączniki i na bieżąco uaktualniany. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące; kombinacja klawiszy CONTROL+ALT oraz użycie pokrętła myszki pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru czcionki.

Zgodność ze standardami:

Strona jest w pełni zgodna ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej. Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy SHIFT+TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Na stronie głównej oraz wszystkich pozostałych podstronach SPACJA powoduje przewinięcie strony, a  klawisze SHIFT+SPACJA przemieszczenie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

a.   deklarację sporządzono dnia: 19.03.2024 roku,

b.   deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

a.   za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych,

b.   e-mail: 

c.    telefon:  (77) 436 33 96 wew. 22.

Użytkownicy strony internetowej mają prawo:

a.   zgłosić uwagi lub wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

b.   wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

a.   dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

b.   wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

c. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

W Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Prudniku dostępne są trzy wejścia na poziomie parteru. Główne wejście znajduje się przy ulicy Kościuszki 1A, drugie zlokalizowane jest z tyłu budynku od strony ogrodu, natomiast trzecie prowadzi bezpośrednio do windy. To ostatnie wejście zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych, oferując swobodny podjazd dla wózków inwalidzkich. Na trzech poziomach naszego obiektu znajdują się osobne toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem, który asystuje osobom niewidomym lub niedowidzącym i pomaga w poruszaniu się w różnych środowiskach, łącznie z wnętrzami budynków.

W budynku Prudnickiego Ośrodka Kultury nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają wyraźniej słyszeć osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych. Dodatkowo, brak jest oznaczeń w Alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

Nasi partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone - POK © 2024 Polityka prywatności RODO Deklaracja dostępności Mapa strony

Webdesing: Logo WebInspiracje

Przeszukaj naszą stronę:

Schowaj wyszukiwarkę

Schowaj menu
Ten link otwiera nową kartę

Link zostanie otwarty w nowym oknie! Wyrażasz na to zgodę?


Otwórz ten link
Schowaj i wróć do strony

Galeria zdjęć:

    Cenimy Twoją prywatność. Zobacz jak dbamy o Twoje dane i poznaj nasze zasady dotyczące przetwarzania informacji.