Kliknij klawisz TAB i wybierz opcję klikając ENTER. Jeżeli przejdziesz całe menu WCAG, to okno schowa się i pojawi się ponownie treść strony.

RODO w POK Prudnik

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO – PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję co następuje:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 1A.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jarosław Pytel adres email:

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku  przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na POK i BP w Prudniku;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami POK i BP w Prudniku;

c) w celach marketingowych oraz komunikacji z uczestnikiem imprezy kulturalnej;

d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z POK i BP w Prudniku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku .

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku Państwa danych osobowych,  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku informuje, iż zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik imprezy lub wydarzenia kulturalnego organizowanego przez POK i BP w Prudniku, dobrowolnie wyraża zgodę  na wykorzystanie swoich danych osobowych w tym wizerunku. Oraz na ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych. Poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności zamieszczenia wizerunku w mediach oraz serwisach internetowych, w związku z prowadzoną przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku działalnością kulturalną.

Udział w seansie filmowym lub imprezie kulturalnej oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie w elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich. Z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Dom Kultury, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy kto uczestniczy w imprezach kulturalnych, organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku i nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wizerunku) jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie, pisemnie Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Adres do korespondencji: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 1A.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 

Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z 2018 r. poz. 138) prowadzony jest w prawnie uzasadnionym celu administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapobieganiu przypadkom naruszania prawa i zasad współżycia społecznego na terenie monitorowanym.

Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 1A, e-mail :

Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać, wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

Dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 7 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu.

Osoba, która została zarejestrowana w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych. Ma prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane. Informacji o monitoringu wizyjnym uzyskać można pod nr tel. 77 436 33 96 wew. 22 oraz drogą elektroniczną adres e-mail:  oraz 

 

 

 

Nasi partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone - POK © 2024 Polityka prywatności RODO Deklaracja dostępności Mapa strony

Webdesing: Logo WebInspiracje

Przeszukaj naszą stronę:

Schowaj wyszukiwarkę

Schowaj menu
Ten link otwiera nową kartę

Link zostanie otwarty w nowym oknie! Wyrażasz na to zgodę?


Otwórz ten link
Schowaj i wróć do strony

Galeria zdjęć:

    Cenimy Twoją prywatność. Zobacz jak dbamy o Twoje dane i poznaj nasze zasady dotyczące przetwarzania informacji.