Logo

Dni Prudnika 2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI GRY NA INSTRUMENCIEW ROKU SZKOLNYM 2014/2015 r.

 1. Organizatorem zajęć nauki gry na instrumencie (pianino, keyboard) dla dzieci i młodzieży szkolnej jest Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 A, 48-200 Prudnik.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponad gimnazjalnych oraz studiujące, spełniające merytoryczne kryteria.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty i posiadanie własnego instrumentu.
 4. Zajęcia prowadzone są indywidualnie przez instruktora zatrudnionego przez POKiBP.
 5. Zajęcia będą prowadzone w dwóch semestrach.
  • I SEMESTR rozpoczyna się 23 września 2014 r., a kończy 16 stycznia 2015 r.
  • II SEMESTR rozpoczyna się 2 lutego 2015 r., a kończy 19 czerwca 2015 r.
 6. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w godzinach ustalonych przez instruktora zgodnie z harmonogramem, w sali muzycznej. Czas trwania zajęć 45 minut
 7. Podstawowa opłata za udział w zajęciach nauki gry na gitarze lub na keyboardzie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 60 zł za miesiąc za zajęcia 1 x w tygodniu. Istnieje także możliwość opłaty semestralnej w kwocie 240,00 zł.
 8. W przypadku uczestnictwa więcej niż jednego dziecka z rodziny w zajęciach płatności wyglądają następująco:
  • pierwsze dziecko, najstarsze - pełna odpłatność tj. 60,00 zł za miesiąc,
  • każde kolejne dziecko odpłatność w wysokości 40,00 zł za miesiąc.
 9. Płatności należy realizować w następujących terminach:
  • opłata miesięczna - do 15 dnia każdego miesiąca,
  • opłata semestralna za I semestr uczestnictwa w zajęciach upływa dnia 24 października 2014r.,
  • opłata semestralna za II semestr uczestnictwa w zajęciach upływa dnia upływa 20 marca 2015r.,
 10. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć uczestnika na zajęcia.
 11. Płatność należy realizować w kasie POKiBP (biuro Administracji):
  w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 15:30
  od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 19:00.

  lub przelewem na konto w Banku spółdzielczym 27 8905 0000 2001 0023 7376 0001
  Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
  • nazwisko i imię uczestnika zajęć
  • nazwa instrumentu, na którym sekcji
  • okres za jaki dokonywana jest płatność.
 12. Zajęcia nie odbywają w czasie świąt oraz dniach ustawowo wolnych od pracy.
 13. W przypadku choroby instruktora POKiBP nie zapewnia zastępstwa.
 14. Po rozpoczęciu zajęć opłaty nie ulegają zwrotowi. Czas nieobecności uczestnika zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia.
 15. Uczestnik ma obowiązek uprzedzić o swojej dłuższej nieobecności na zajęciach organizatora zajęć telefonicznie lub mailowo: Dział Muzyczny POKiBP, tel. 77 436 33 96 wew. 23, administracja@pok-prudnik.pl
 16. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu.
 17. Uczestnicy zajęć, będąc pod opieką instruktora, nie mogą samowolnie opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.
 18. Instruktor ma prawo do wykluczenia podopiecznego z zajęć w przypadku utrudniania prowadzenia zajęć, sprawiania trudności wychowawczych oraz braku reakcji na upomnienia.
 19. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od organizatora, POKiBP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie POKiBP zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.pok.prudnik.pl.
 20. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, POKiBP zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

KEYBOARD

Nauka gry na instrumencie oparta jest na relacji nauczyciel -uczeń. Dzieci uczą się podstaw gry. Na początku są to umiejętności wydobywania dźwięku. Stopniowo uczniowie poznają nowe techniki wykonawcze oraz uczą się interpretacji utworów poprzez realizację artykulacji, dynamiki, barwy i formy. W ramach zajęć uczniowie poznają też historię instrumentu. Uczniowie nabywają wiedzę z zakresu zasad muzyki i kształcenia słuchu pozwalającym ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej. Gra na instrumentach klawiszowych rozwija dzieci w sferze intelektualnej, pobudzając zdolność abstrakcyjnego postrzegania rzeczywistości, rozwijając wyobraźnię i wrażliwość muzyczną, kształtuje pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne. Poprawiają się również zdolności w zakresie nauk ścisłych, dzieci podczas lekcji gry najpierw instynktownie, a następnie świadomie dodają i odejmują, znajomość nut i rytmu ułatwia naturalne rozumienie ułamków. Nieodzownym elementem kształcenia muzyka są publiczne występy. W ramach zajęć nauczyciel prowadzący będzie organizował koncerty dla uczniów i ich rodziców, dzięki którym mali artyści zdobędą pierwsze doświadczenia sceniczne.

GITARA KLASYCZNA

Zapraszamy na artystyczne emocje! Doświadczycie ich na zajęciach nauki gry na gitarze. Zapewniamy podstawy nauki gry na gitarze klasycznej, zarówno indywidualnie jak i w duetach. Zajęcia opierają się na nabywaniu umiejętności i wiedzy podczas pracy z utworami dopasowanymi do umiejętności i zainteresowań uczestnika. Pozwalają na zapoznanie podstawowych akordów w I pozycji i akordów barre, rytmiki -bicia gitarowe, techniki gry palcami i kostką, notacji muzycznej -nauka czytania nut, budowy gam i trójdźwięków na gitarze, licznych improwizacji, technik gry na gitarze.

Baner Baner Baner Baner Imprezy Baner Baner Baner Baner

Nowe zdjęcia

WięcejPlus